Bonn-Steidh….Constitution

A’ Chòmhdhail Cheilteach (Alba)

The Celtic Congress (Scotland)

We the undersigned do hereby certify that the constitution appended herewith, each page of which has been signed by us, was adopted by the above named association in Annual General Meeting at Perth on 11May 1991

 

AGM Chairperson:      Name:           Ronald K. R. Taylor                AGM Secretary:           Name:             Murdo MacLeod

 1.

 Ainm

’S e ainm na Còmhdhaile A’ Chòmhdhail Cheilteach (Alba) [The Celtic Congress (Scotland)], agus bithear ga h-ainmeachadh o seo a-mach mar A’ Chòmhdhail.

 Name

The Name of the Association is: A’ Chòmhdhail Cheilteach (Alba) [The Celtic Congress (Scotland)], hereinafter referred to as the Association.

 2.  

Amas

’S e prìomh amas na  Còmhdhaile a bhith ag oideachadh a’ mhòr-shluaigh a thaobh sàr-bheachdan agus dualchasan agus cànainean nan sluagh  Cheilteach, agus a bhith a’ cuideachadh le bhith gan cumail beò.

 Object

The object of the Association is to advance the education of the public concerning the ideals, cultures and languages of the Celtic peoples, and to help to perpetuate these.

3.   

Gnìomhachd

Ann a bhith a’ co-lionadh an amais aice, bidh  a’ Chòmhdhail:

3.1  a’ cur taice ri gnìomhan oideachais a tha a’ cur air adhart na Gàidhlig gu sònraichte

agus nan cànan  Ceilteach anns an fharsaingeachd, gu seachd àraidh mar a tha na

gnìomhan sin a’ buntainn ris an òigridh;

3.2  a’ cur taice ri  Còmhdhail Eadarnàiseanta bhliadhnail a bhithear a’ cumail ann an tè mu seach dhe na sia dùthchannan  Ceilteach, agus           gu  sònraichte a’ cur na  Còmhdhaile sin air dòigh an uair a chumar I ann an Albainn;

3.3   a’ cur taice ri gnìomhan eile a tha a’ cuideachadh le

a)      gnìomhan oideachais a th’air an  ainmeachah fo cheann 3.1  agus

b)      lèir-mheas a dhèanamh air culture na  Gàidhlige gu  sònraichte agus air culture nan  Ceilteach anns an fharsaingeachd;

3.4  a’ cumail ceangail agus dlùth cho-oibreachaidh a’ dol eadar na coimhearsnachdan  Ceilteach fa-leth;

3.5  a’ sireadh, a’ cruinneachadh agus a’ riarachadh ionmhais a thatar a’ cur ri obair na  Còmhdhaile.

 Scope of Activity

In fulfilling its object, the Association will:

3.1   Support educational activities which promote the Gaelic language in particular and the Celtic languages in general, especially as these

activities involve young people;

3.2   support the holding of an annual International Congress, to be held in an agreed rotation in each of the six Celtic nations, and in                       particular  to organise the said Congress when held in Scotland;

3.3   support other activities as contribute towards:

a)  educational activities referred to in paragraph 3.1  and

b)  an appreciation of Gaelic culture in particular and the Celtic cultures in general;

3.4   maintain intellectual contact and close co-operation between the respective Celtic communities;

3.5   canvass for, collect and distribute monies destined for the work of the Association.

4.  

Poileasaidh

Cha bhi a’ Chòmhdhail air a h-aomadh le cùisean poiliticeach no le cùisean creideimh.

Policy

The Association shall be non-political and non-sectarian.

Ballrachd

5.1  Buill Phearsanta

Bidh ballrachd fosgailte do neach sam bith a tha a’ cur taice ri amasan na  Còmhdhaile air dha/dhi na cìsean a phàigheadh a bhuineas             an ceartuair ri ballrachd beatha no ri  ballrachd bhliadhnail.

5.2  Buidhnean Ceangailte

Le cead on Chomhairle Riaghlaidh faodaidh buidheann sam bith aig a bheil car dhe na h-aona amasan i-fhèin a cheangal ris a’                         Chòmhdhail air dhi na cìsean iomchaidh a  phàigheadh.

Bidh cothrom aig gach buidhinn dhiubh sin aon de a cuid bhall ainmeachadh gus a riochdachadh aig Coinneamhan Coitcheann na                   Còmhdhaile.

5.3  Cìsean

’S ann a-mhàin le rùn a chuirear ri toil coinneimh choitchinn a shuidhichear agus a dh’ atharraichear  Cìsean Ballrachd agus Cìsean

Bidh gach Cìs Bhliadhnail ri a pàigheadh air a’ chiad latha den Fhaoilleach gach bliadhna.

5.4  Coimeasgach na  Còmhdhaile.

Bidh a’  Còmhdhaile a’ gabhail a-staigh:

a)      a Buill Phearsanta fhad ’s a tha an cìsean ballrachd pàighte, agus

b)      Riochdairean nam Buidhean Ceangailte air fad fhad ’s a tha an cuid chìsean pàighte.

Membership

5.1  Individual Members

Membership shall be open to any individual supporting the objects of the Association on payment of the current life or annual

membership fee.

5.2   Affiliated Organisations

With the approval of the Executive Committee, any kindred organisation may become affiliated with the Association on payment of the

current lump sum or annual affiliation fee.

Each such Affiliated Organisation shall be entitled to appoint one of its members to be its representative at General Meetings of the

5.3  Fees

Membership and Affiliation Fees shall be determined and modified only by resolution put to the vote at a General Meeting.

Any Annual Fee shall fall due on 1st January each year.

5.4  The Association’s Composition

The Association shall comprise:

a)      its Individual Members whose membership fees are not in arrears, and

b)      the Representatives of all the Affiliated Organisations whose affiliation fees are not in arrears.

 6

Coinneamhan Coitcheann Bliadhnail

6.1  Cruth

Cumaidh a’  Chòmhdhail  Coinneamhan Coitcheann Bliadhnail a h-uile bliadhna aig àm agus ann an àite a shuidhicheas a’  Chomhairle

Riaghlaidh ach gun I bhith nas fhaide na an 30mh dhen Ogmhios, agus aig a’ choinneimh sin bidh Buill na  Còmhdhaile agus                           Riochdairean nam Buidhnean Ceangailte:

a)       a’ faotainn Aithisg  Bhliadhnail na  Còmhdhaile airson na bliadhna ionmhais ron  Choinneamh Choitchinn Bhliadhnail,

b)      a’ taghadh na  Comhairle Riaghlaidh airson na h-ath bhliadhna,

c)      a’ suidheachadh, airson na  bliadhna ionmhais a tha an làthair, sgrùdaire-cunntais nach eil na bhall dhen  Chòmhdhail, agus

d)      a’ toirt gu buil gnothaich sam bith eile a dh’ fheumas i a h-aire thoirt da.

6.2  Fios-Gairme

Cuirear  fios-gairme  Coinneamh Choitchinn Bhliadhnail, agus an cois sin clàr-chùisean agus fiosrachadh mu rùintean a bhithear a’                 toirt am follais, gun a Buill Phearsanta agus na  Buidhnean Ceangailte air fad, latha air fhichead air a’ char as lugha ro cheann-latha na         coinneimh.

6.3  Lion-Gnothaich

’S e an  lion-gnothaich airson Coinneamh Choitchinn Bhliadhnail seachdnar neach a tha an dàrna cuid nam Buill Phearsanta no a’

riochdachadh  Bhuidhnean Cheangailte agus aig a bheil cothrom bhòtaidh fo cheann 6.4 a)

6.4   Bhòtadh

a)      Cha bhi cothrom bhòtaidh aig Buill Phearsanta agus aig Riochdairean  Bhuidhnean Cheangailte aig  Coinneamhan Choitcheann                        Bhliadhnail mura bheil na cìsean ballrachd aca làn phàighte.

b)      Bidh aona bhòta a dh’ aona chuid aig  Buill Phearsanta agus aig  Riochdairean  Bhuidhnean Cheangailte a tha an làthair, agus                           cothrom bhòtaidh aca, aig  Coinneamhan Choitcheann Bhliadhnail den Chòmhdhail.

c)      Bidh e ceadaichte do neach sam bith a tha an làthair agus aig a bheil cothrom bhòtaidh an dà chuid mar Bhall  Pearsanta agus mar                   Riochdaire de  Bhuidhinn Cheangailte an dà bhòta a chleachdadh.

d)      Bidh gach ceist air a bheilear a’ bhòtadh aig  Coinneamhan Coitcheann Bliadhnail air a cur an dàrna taobh le  bhòta den chuid as                      motha am measg nam ball no nan  riochdairean  a tha an  làthair agus aig a bheil cothrom bhòtaidh.

e)      Mas e ’s gum bi a’ bhòtadh co-ionnan air gach taobh, bidh cothrom aig Neach-gairme na coinneimh a’ chùis a chur an dàrna                               taobh.

Annual General Meetings

6.1  Format

The Association shall hold an Annual General Meeting in every calendar year at such time and place as shall be fixed by the Executive

Committee, but not later than 30th June in any year, and at which Association Members and Representatives of Affiliated Organisations

shall:

a)      receive the Association’s Annual Report, which shall include an audited statement of the Association’s accounts for the financial                         year immediately prior to the  Annual General Meeting,

b)      elect the  Executive Committee for the subsequent year,

c)      appoint for the current financial year an auditor, who shall not be a member of the Association, and

d)      conclude any other business requiring its attention.

6.2  Notice

Notice of an Annual General Meeting, together with an agenda and details of any resolutions to be presented, shall be sent to all                           Individual Members and Affiliated Organisations at least twenty-one days prior to the date of the meeting.

6.3  Quorum

The quorum for an Annual General Meeting shall be seven persons who are either Individual Members or Representatives of Affiliated

Organisations and are eligible to vote according to paragraph 6.4 a)

6.4  Voting

a)      Individual Members and Representatives of Affiliated Organisations will be eligible to vote at Annual General Meetings only if their                    respective fees are not in arrears.

b)      Individual Members and Representatives of Affiliated Organisations in attendance and eligible to vote at Annual General Meetings                     of the Association shall each have a single vote.

c)      Any person in attendance and eligible to vote both as an Individual Member and as a Representative of an Affiliated Organisation                       shall have the right to use both votes.

d)      All issues at Annual General Meetings which are put to the vote shall be resolved by a simple majority vote amongst those members                     or representatives in attendance and eligible to vote.

e)      In the event of a tied vote, the Convener of the meeting shall have a casting vote.

Coinneamhan Coitcheann Sònraichte

7.1  Comharraidhean

Faodar  Coinneamhan Choitcheann Shònraichte, a dh’fhaodas dèiligeadh ri gnothach sam bith a thatar a’ gabhail os làimh gu h-

àbhaisteach le  Coinneamhan Choitchinn Bhliadhnail, a ghairm

a)      le rùn den mhòr-chuid de bhuill na Comhairle Riaghlaidh, no

b)      le iarrtas ann an sgrìobhadh a chuirear gu Rùnaire na  Còmhdhaile agus fo làimh co-dhiù seachdnar neach a tha an dàrna cuid                           nam  Buill Phearsanta no a’ riochdachadh   Bhuidhnean Cheangailte agus cothrom bhòtaidh aca aig àm an iarrtais fo cheann 6.4 a)

7.2  Riaghailtean

Bidh na riaghailtean a thaobh Fios-gairme, Lion-gnothaich agus Bhòtaidh aig Coinneamhan Coitcheann Bliadhnail a th’ air an cur sios          fo chin 6.2, 6.3 agus 6.4 fa-leth, a’ buntainn cuideachd ri Coinneamhan Coitcheann Sònraichte.

Special General Meetings

7.1  Criteria

A  Special General Meeting, which may deal with any business normally undertaken by an Annual General Meeting, may be called

a)      by resolution of a majority of members of the Executive Committee, or

b)      by written request to the Secretary of the Association signed by at least seven persons who shall be either  Individual Members or                           Representatives of Affiliated Organisations eligible at the time of the request to vote in accordance with paragraph 6.4 a)

7.2  Regulations

Regulations governing Notice, Quorum, and Voting at Annual General Meetings as per paragraphs 6.2, 6.3 and 6.4 respectively shall also

apply to Special General Meetings.

 8

A’ Chomhairle Riaghlaidh

8.1  Coimeasgachd

Bidh cùisean làitheil na  Còmhdhaile air an cur air adhart leis a’  Chomhairle Riaghlaidh a bhitheas a’ gabhail a-staigh Neach-gairme,             dithis Iar- Neach-gairme, Rùnaire,  Rùnaire Ballrachd agus Ionmhasair mar a luchd-dreuchd, agus àireamh de bhuill eile, gun sin a                 bhith os cionn an dà neach dheug.

Bidh cothrom an dà chuid aig  Buill Phearsanta agus aig Riochdairean   Bhuidhnean Cheangailte a bhith air an taghadh mar bhuill                   dhen  Chomhairle Riaghlaidh ma tha cothrom bhòtaidh aca aig àm an  taghaidh, fo cheann 6.4 a)

8.2  Co-thaghadh

Faodaidh a’  Chomhairle Riaghlaidh, bho àm gu àm agus mar a bhitheas riatanach, buill a cho-thaghadh gus beàrnan a lionadh air a’               chomhairle air chùmhnant nach lionar barrachd air trì  beàrnan anns an dòigh seo aig aon  àm.

8.3  Dreuchdan Bàna

Faodaidh a’  Chomhairle Riaghlaidh, gus am bi an ath  Choinneamh Choitcheann Bhliadhnail ann, neach a thaghadh as na buill aice             gus dreuchd sam bith a lionadh a tha bàn.

8.4  Rèis

8.4.1  Feumaidh an Luchd Dreuchd uile agus buill eile na  Comhairle Riaghlaidh, agus buill co- thaghte ma tha an leithid ann, an                                  dreuchd a leigeil dhuibh aig gach  Coinneimh Choitchinn Bhliadhnail, ach bidh cothrom-taghaidh as ùr aca ma tha cothrom-                              bhòtaidh aca fo cheann 6.4 a)

8.4.2  Cha bhi cothrom ann do Luchd Dreuchd na  Comhairle Riaghlaidh a bhith air an ath-thaghadh don aon dreuchd airson còrr is trì

bliadhna as leth-uair a chèile, ach bidh cothrom ann dhaibh a bhith air an   ath-thaghadh don dreuchd sin an ceann dà                                        bhliadhna.

8.5  Lion –Gnothaich

’S e an lion –gnothaich aig coinneamhan den Chomhairle Riaghlaidh sianar neach, agus triùir Luchd Dreuchd air a’ char as lugha an               làthair aig gach coinneimh.

8.6  Bhòtadh

Bidh aona bhòta aig gach ball fa leth den  Chomhairle Riaghlaidh, agus sin a’ gabhail a-staigh buill co-thaghte, a tha an làthair aig                   coinneamhan na  Comhairle Riaghlaidh.

Mas e ’s gum bi a’ bhòtadh co-ionnan air gach taobh bidh cothrom aig Neach-Gairme na coinneimh a’ chùis a chur an dàrna taobh.

8.7  Riochdachadh air Comhairle na Còmhdail Eadarnàiseanta

Ainmichidh a’  Chomhairle Riaghlaidh as a cuid Bhall dà bhall gus a’  Chòmhdhail a  riochdachadh air Comhairle na Còmhdail                          Eadarnàiseanta.

8.8  Fo-Chomhairlean

Bidh ughdarras aig a’  Chomhairle Riaghlaidh  fo-chomhairlean a chur air chois, a riaghladh agus a chur ma sgaoil mar a bhitheas                    riatanach.

Bidh ughdarras aig gach  fo-chomhairle an tuilleadh bhall a chur ris an àireamh aice, gu ìre a bhitheas iomchaidh, le co-thaghadh, agus          Neach-gairme agus Rùnaire Gheàrr-chunntasan a thaghadh as a cuid bhall.

8.9  Tuarasdal

8.9.1  Cha toirear duais, an airgead no an luach airgid, do bhall sam bith dhen  Chomhairle Riaghlaidh leis a’ Chòmhdhail, ach a-                                mhàin:

a) Mar ath-dhìoladh chosgaisean a bh’ air a’ bhall ann a bhith a’ saothrachadh as leth na  Còmhdhail, no

b) Mar dhuais nach eil ach anns an ainm agus a tha air aontachadh leis a’  Chomhairle Riaghlaidh, airson ùine a chuirear gu

cunbhalach ri bhith a’ saothrachadh mar Neach Dreuchd no an luib dleasdanais shònraichte.

8.9.2  Cha bhi cothrom bhòtaidh aig ball sam bith dhen  Chomhairle Riaghlaidh air a c(h)ùmhantan obrach no air an tuarasdal a                                   bhuineas dhaibh sin.

Executive Committee

8.1  Composition

The day to day business of the Association shall be managed by the Executive Committee, which shall comprise Convener, two Vice-                    Conveners, a Secretary, a Membership Secretary and a Treasurer as its Office Bearers plus not more than twelve other members.

Both Individual Members and Representatives of Affiliated Organisations shall be eligible for election to the Executive Committee if, at              the time of the election, they are eligible to vote according to paragraph 6.4 a).

8.2  Co-opting

The Executive Committee may, from time to time and as the need arises, co-opt members to fill vacant places on the committee, provided              that not more than three places are filled in such a way at any one time.

8.3  Vacant Offices

The Executive Committee may, until the subsequent Annual General Meeting elect from its members to fill any Office which has become            vacant.

8.4  Duration

8.4.1  All Office Bearers and other  Executive Committee members, including any co-opted members, shall step down at each  Annual

General Meeting, but shall be eligible for re-election if eligible to vote according to paragraph 6.4 a)

8.4.2  Office Bearers of the Executive Committee shall not be eligible for re-election to the same office for more than three consecutive

years, but shall be eligible for re-election to that office after an interval of two years.

8.5  Quorum

The quorum for Executive Committee meetings shall be six, with at least three Office Bearers in attendance at any of the meetings.

8.6  Voting

Executive Committee members, including co-opted members, present at Executive Committee meetings shall each have a single vote.

In the event of a tied vote, the Convener of the meeting shall have a casting vote.

8.7  Representation on the International Congress Committee

The Executive Committee shall appoint from its number two members to represent the Association on the International Congress                          Committee.

8.8  Sub-Committees

The Executive Committee shall be empowered to establish, regulate and disband sub-committees as and when required.

Each Sub-committee shall have the power to add reasonably to its numbers by co-option, and to choose from its number a Convener and            Minutes Secretary.

8.9  Payment

8.9.1  No member of the  Executive Committee shall receive payment in money or money’s worth from the Association except:

a) As reimbursement of expenses incurred in carrying out duties on behalf of the Association, or

b) As a nominal Honorarium, agreed by the Executive Committee, in respect of regular gift of time as an Office Bearer or in                                           executing a special duty.

8.9.2  No member of the Executive Committee shall vote on either his/her conditions of service or the emoluments attaching thereto.

 9

Buidhnean Ionadail

Le cead on  Chomhairle Riaghlaidh, faodar  Buidhnean Ionadail dhen Chòmhdhail a chur air chois far a bheil sin riatanach. Bidh na  Buidhnean Ionadail seo a’ gabhail a-staigh Buill Phearsanta dhen  Chòmhdhail agus bidh iad a’ dol a rèir amasan na  Còmhdhail, agus a’ co-oibreachadh ann a bhith a’ tional iomhais airson obair na  Còmhdhail.

Local Sections

With the approval of the Executive Committee, Local Sections of the Association may be formed where desirable. Such Local Sections shall consist of Individual Members of the Association, shall work in conformity with the objects of the Association and shall co-operate in securing funds for the Association’s work.

10 

Ionmhas

10.1  Ionmhasair

Bidh ionmhas na  Còmhdhail air a riaghladh leis an Ionmhasair fo stiùreadh na  Comhairle Riaghlaidh no Coinneimh Choitchinn.

Bidh e  cuideachd mar uallach air an Ionmhasair an Cunntas-Ionmhais Bliadhnail a chur ri chèile, cunntasan na Còmhdhail  a chur fo             sgrùdadh agus an Cunntas-Ionmhais a chur fa chomhair coinneamh Choitcheann Bhliadhnail na  Còmhdhail.

10.2  Bliadhna  Ionmhais

Bidh  Bliadhna  Ionmhais na  Còmhdhail bho 1 den Ghiblean gu 31 den Mhàrt.

10.3  Bancadh agus Seulaichean

Bidh a’ Chomhairle Riaghlaidh a’ roghnachadh rianachd bancaidh agus a’ taghadh  sheulaichean airson cùisean ionmhais mar a                      bhitheas sin a’ freagairt air an  Ionmhasair.

10.4  Cìs Eadarnàiseanta

Pàighidh a’ Chòmhdhail gach bliadhna don Chomhairle  Eadarnàiseanta a’ chìs a tha a’ seasamh aig an àm, air a h-aontachadh leis a’           Chomhairle  Eadarnàiseanta.

Finances

10.1  Treasurer

The Association’s finances shall be administered by its Treasurer as directed by the Executive Committee or a General Meeting.

The Treasurer shall also be responsible for the compilation of the Annual Statement of Accounts, for having the Associations’ accounts             audited and for presenting the Statement of Accounts to the Association’s Annual General Meeting.

10.2  Financial Year

The Association’s Financial Year shall be from 1st April to 31st March.

10.3  Banking and Signatories

The choice of banking arrangements and signatories for financial transactions shall be made by the Executive Committee with due                     regard to convenience to the Treasurer.

10.4  International Subscription

Each year, the Association shall pay to the International Committee such current subscription as has been agreed by the International              Committee.

11

Atharraichidhean sa’ Bhonn-Stèidh

Faodar  atharraichidhean sa’ Bhonn-Stèidh seo nach eil an aghaidh  bonn-stèidh buidheann eadarnàiseanta na  Còmhdhail Cheiltich a shuidheachadh a-mhàin le rùn ris an gabhar le bhòtadh aig  Coinneimh Choitchinn dhen Chòmhdhail, a rèir nan riaghailtean fo chin 6.2, 6.3 agus 6.4.

Feumaidh rùn sam bith dhen t-seòrsa seo a bhith ann an làmhan Rùnaire na  Còmhdhail dà mhios air a’ char as lugha ron choinneimh aig am bi e a’ tighinn am follais.

Changes in the Constitution

Such changes in this Constitution as do not conflict with the constitution of the international body of the Celtic Congress may be effected only by resolution put to the vote at a General Meeting of the Association in accordance with the regulations for such as per paragraphs 6.2, 6.3 and 6.4.

Any such resolution shall be received by the Secretary of the Association at least two calendar months prior to the meeting at which it will be presented.

 12

Sgaoileadh

Gabhar ri rùn sam bith gus a’ Chòmhdhail a chur ma sgaoil dìreach mar rùn gus atharrachadh a’ dhèanamh sa’ bonn-stèidh.

Mas e ’s gun tèid a’ Chòmhdhail a cur ma sgaoil, agus air na fiachan uile a bhith air am pàigheadh, bheirear ionmhas sam bith a th’ air fhàgail ann an ainm na Còmhdhail uile gu lèir agus mar shaor thiodhlaic, do charthannas no charthannais Albannach eile aig a bheil amasan mar a tha aig a’  Chòmhdhail fhèin.  Suidhichear air a’ charthannas no na carthannais seo le buill na Còmhdhail aig a’ choinneimh sgaoilidh, no leis an urrasair no na h-urrasairean a dh’ ainmichear leotha aig a’ choinneimh sin no, mura h-aontaichear air sin, le Cùirt an t-Seisein. Mura gabh an cùmhnant seo a thoirt gu buil, bheirear an t-ionmhas seo do dh’adhbhar carthannais air choireigin eile.

Dissolution

Any resolution to dissolve the Association shall be treated in the same way as a resolution to make a change in the constitution.

In the event of dissolution of the Association, and after the satisfaction of all debts and liabilities, any residual funds and other assets in the name of the Association shall be donated in total to some other Scottish charity or charities having objects similar to those of the Association. Such charity or charities shall be determined by the members of the Association at the dissolution meeting or by their executor or executors appointed by them at the said meeting or, in default thereof, by the Court of Session. If and so far as effect cannot be given to this provision, then such funds and assets shall be given to some other charitable object.

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.